Městská knihovna Rudolfa Zubera Javorník, příspěvková organizace
Knihovní řád je vydáván v souladu s dodatkem zřizovací listiny Městského kulturního zařízení Javorník, ze dne
2. 1. 2003 a podle §4, odst. 6 zákona 257/2001Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
I. Poslání a činnost knihovny. 
1. Knihovna je knihovnou základní ve smyslu §12 knihovního zákona. Jejím posláním je zabezpečovat všem občanům a institucím veřejné knihovnické  informační služby tak, jak jsou vymezeny knihovním zákonem a zřizovací listinou.
2. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby)  v souladu s  §4 a §14 knihovního zákona. Jsou to zejména:
a) výpůjční služby:
      - absenční půjčování mimo knihovnu.
      - prezenční půjčování v budově knihovny
b) meziknihovní služby
      - výpůjční a reprografické služby
      - zprostředkování informací o dokumentech
c) reprografické služby
d) informační služby:
      - poradenská služba – informace o katalozích, bázích dat, fondech, službách knihovny
      - bibliograficko – informační služba
      - přístup do bází dat lokálně i na síti Internet
3. Základní knihovnické a informační služby poskytuje knihovna bezplatně. Poplatky za registraci uživatelů a za úhradu skutečně vynaložených nákladů za některé služby (viz §4, odst.2, 3, 4 knihovního zákona) knihovna účtuje dle ceníku v příloze knihovního řádu č.1.
II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb 
1. Uživatelem Městské knihovny Javorník se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s podmínkami vymezenými tímto knihovním řádem, zaregistruje se    do evidence uživatelů a uhradí poplatek za registraci.
2. Děti do 15 let mohou být zaregistrovány pouze se souhlasem rodičů nebo jejich zákonných zástupců.
3. Právnické osoby - při registraci předloží  zástupce právnické osoby  písemné pověření pro jednání s knihovnou, podepsané statutárním zástupcem.
4. Knihovna je ve smyslu zákona 101/2000Sb.O ochraně osobních údajů správcem osobních údajů. Při zpracování osobních údajů svých uživatelů postupuje knihovna podle zákona 101/2000, který je přílohou Knihovního řádu č.2.
Do evidence uživatelů budou při registraci zapsány údaje:
          - Jméno a příjmení, trvalé bydliště, celé datum narození u fyzických osob
          - Jméno organizace, sídlo, IČO, jméno, trvalé bydliště a celé datum narození   
            osoby pověřené kontaktem s knihovnou u právnických osob.
5. Pravdivost a přesnost osobních údajů ověřuje knihovna porovnáním s doklady:
      -     u občanů ČR s občanským průkazem, u občanů jiných států  s platným pasem.
      -     při registraci nezletilých uživatelů budou ověřeny osobní údaje zákonného zástupce,který garantuje dodržování KŘ.
      -     zástupce právnické osoby předloží k ověření doklad o zřízení a o přidělení IČO.
 
6. Případnou změnu osobních údajů je uživatel povinen ohlásit výpůjční službě při nejbližší návštěvě knihovny.
7. Služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna platný průkaz uživatele, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném tímto řádem.
Pokud uživatel není registrován dle odst.II/4 a 5, může používat pouze prezenčních služeb včetně přístupu k Internetu a dalším informačním zdrojům v elektronické podobě.
8. Uživatel je v knihovně registrován po dobu jednoho roku. Registraci je třeba každoročně obnovovat.
9. Uživatel při prvním zápisu do knihovny obdrží čtenářský průkaz. Průkaz je nepřenosný, tzn., že si na něj může půjčovat pouze ten, na jehož jméno byl vystaven, ve výjimečných  případech (nemoc, dlouhodobá nepřítomnost) osoba, která má prokazatelně pověření majitele. Průkaz je třeba předkládat při každé návštěvě knihovny, ztrátu průkazu je uživatel povinen hlásit. Ztráta průkazu legitimace je zpoplatněna sankčním poplatkem.
III. Výpůjční řád. 
1. Pro půjčování knihovních fondů platí obecná ustanovení občanského zákoníku o půjčování věci.
2.   Uživatelé mohou uskutečňovat absenční nebo prezenční výpůjčky podle zařazení příslušného dokumentu. O zařazení dokumentů rozhoduje knihovna v souladu se zákonem 121/2000Sb o právu autorském a s ohledem na provoz.
3. Prezenční fondy nelze půjčovat mimo knihovnu.
4. Počet absenčních výpůjček je omezen, současně může činit nejvýš 30 knihovních jednotek.
5. Výpůjční lhůta u absenčních výpůjček činí 1 měsíc (tj.30 dnů). Uživatel může požádat o prodloužení výpůjční lhůty knih, vždy však před jejím uplynutím. Pokud knihy nežádá další uživatel, knihovna mu vyhoví. Knihy lze prodloužit nejvýše dvakrát. V odůvodněných případech je možno povolit novou výpůjčku, avšak pouze po předložení knihy. Výpůjční lhůtu periodik nelze prodlužovat.
6. Čtenář je povinen vrátit knihu ve stanovené lhůtě a v neporušeném stavu. Při nedodržení výpůjční lhůty bez předchozího prodloužení knihovna účtuje uživateli poplatek z prodlení. Pokud uživatel dokumenty nevrátí, knihovna je povinna vymáhat je prostřednictvím upomínek případně právní cestou.
7. S vypůjčenými materiály je třeba zacházet šetrně. Je nepřípustné podtrhávání, vpisování poznámek či jiné poškození dokumentů. Před převzetím výpůjčky si uživatel dokument prohlédne a ohlásí zjištěné závady výpůjční službě. Ztrátu nebo poškození je uživatel povinen nahradit dle požadavku knihovny buď nepoškozeným stejným vydáním příslušného titulu, nebo finanční náhradou.
8. Pokud to povolují provozní podmínky, knihovna zajišťuje rezervaci vybraných titulů knih. Kniha je po vrácení rezervována po dobu dvou týdnů.
9. Pokud v knihovním fondu není dokument, zprostředkuje knihovna na žádost uživatele výpůjčku dokumentu nebo informaci o něm prostřednictvím meziknihovní služby (MVS).  Podmínky při zajištění  jsou vymezeny  §14 Knihovního zákona  a prováděcí vyhláškou 88/2002Sb. Při využití meziknihovní služby se uživatel podílí na úhradě nákladů na poštovné a v případě vyřízení požadavku prostřednictvím reprografických služeb, uhradí cenu příslušných fotokopií.
IV. Využívání výpočetní techniky a přístup k Internetu.
1. Uživatel nesmí využívat výpočetní techniku k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou.
2. Uživatel může používat pouze přeinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk  jakékoliv vlastní soubory, instalovat aplikace stažené z Internetu, měnit nastavení programů  nebo restartovat počítač.
3. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných systémů a aplikací v knihovně.
4. Přístupu k Internetu v Městské knihovně mohou využívat zájemci, ovládající  základy práce s operačním systémem Windows a sítí Internet.
Děti do 15 let mají k Internetu přístup pouze v případě, že jsou  registrovány jako uživatelé knihovny a předloží  písemný  souhlas rodičů nebo zákonných zástupců s přístupem do Internetu.
5. Uživatel se při příchodu na pracoviště Internetu se zaregistruje u knihovnice a seznámí se s podmínkami využívání výpočetní techniky a přístupu k internetu, což stvrdí podpisem v provozní knize.
6. Do sítě Internet, eventuálně do elektronických databází na internetu, ke kterým má knihovna přístup prostřednictvím licence, nebo k využití CD ROM přihlašuje uživatele pracovník Městské knihovny.
7. Termín a hodinu návštěvy počítačového pracoviště je možno předem rezervovat. Doba prodlení je maximálně 15 minut, pokud se uživatel nedostaví do této doby, rezervace  zaniká.
8. Uživatel může internetové pracoviště navštívit nanejvýš s jednou další osobou. 
9. Informace a soubory získané v Internetu uživatel může kopírovat na diskety, je však dovoleno používat pouze diskety zakoupené přímo v knihovně. Rovněž je možno požádat pracovnici knihovny o vytištění textu.
10. Je povoleno používat služeb prohlížeče WWW. Zájemci o služby elektronické pošty mohou využít služeb serverů dostupných v tomto prostředí (např. POST.cz.)
11. Uživatelé mladší 18 let nesmí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým  obsahem. Je zakázáno navštěvovat stránky propagující fašismus a rasismus. Je zakázáno provozovat počítačové hry.
12. Uživatel nese plnou odpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
13. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (zákon 121/2000Sb. – autorský zákon, z.256/1992Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech). Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
14. V případě nedodržení některé z výše uvedených podmínek může pracovnice knihovny  ukončit přístup uživatele k Internetu. Povinnost uživatele zaplatit poplatek za dobu užívání  tím nezaniká.
V. Zálohy, kauce a placení předem
1. Při přijímání objednávek služeb za úhradu může knihovna žádat zálohu, která se odpočítává od celkového účtu.
2. Při půjčování mimo budovu může knihovna žádat jako záruku řádného vrácení složení kauce, na kterou knihovna vystaví stvrzenku. Při řádném vrácení výpůjčky předloží uživatel i stvrzenku a knihovna mu kauci vrátí.
3. Kauce při vystavení čtenářského průkazu pro osoby bez trvalého pobytu na území Javorníku a jeho přilehlých částí (Bílý Potok, Travná, Zálesí, Horní Hoštice) a střediskových obcí (Bernartice, Bílá Voda, Uhelná, Vlčice)  je stanovena dle individuální dohody mezi čtenářem a knihovníkem v závislosti na počtu půjčovaných knih 1000,- Kč.  Kauce může být snížena o případnou pohledávku knihovny (poplatky z prodlení, upomínací výlohy, náhrady ztrát a škod). Kauce propadá ve prospěch knihovny dnem, kdy uplyne doba jednoho roku od konce platnosti jeho čtenářského průkazu a zároveň 6 měsíců od vypořádání posledního závazku čtenáře vůči knihovně.
Nedodrží-li uživatel ustanovení KŘ, kauce propadá v plné výši ve prospěch knihovny.
4. Při přijímání objednávek reprografických a jiných kopírovacích prací může knihovna žádat zaplacení celé částky za zhotovení kopií před zahájením práce.
VI. Postihy za nedodržení Knihovního řádu
1. Ztrátu nebo poškození dokumentu je uživatel povinen nahradit podle požadavku knihovny buď nepoškozeným stejným vydáním knihy (časopisu) nebo finanční náhradou.
2. Při nedodržení výpůjční lhůty bez předchozího prodloužení dokumentů knihovna účtuje poplatek z prodlení. Povinnost uhradit poplatek nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty, pokud je knihovna zavřená, na následující výpůjční den.
3. Pokud uživatel vypůjčené dokumenty nevrátí do dvou týdnů od uplynutí výpůjční lhůty, knihovna je povinna vymáhat vypůjčené dokumenty prostřednictvím upomínek.
4. Zůstanou-li upomínky bez účinku, zahájí knihovna vymáhání výpůjček právní cestou.
5. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.
6. Do vyřešení způsobu náhrady ztráty nebo poškození a uhrazení příslušných pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování služeb.
VII. Pořádková opatření. 
1. Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem a pokyny pracovníků knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid, neobtěžovat a neomezovat svým chováním a svými projevy ostatní uživatele. Osobám v podnapilém stavu je vstup do knihovny zakázán.
2. Při soustavném porušování výpůjčního řádu nebo při jeho jednorázovém závažném porušení má knihovna právo zrušit uživateli členství ještě před uplynutím registračního období.
VIII. Závěrečná ustanovení. 
1. Knihovní řád je uživatelům k dispozici čtenářům v originálním znění. Pro potřebu jednotlivých pracovišť je možnou pořídit výpis některých ustanovení. Tento výpis podepisuje ředitel MěK.
2. Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy:
                 příl.č.1. – Ceník služeb a poplatků
                 příl.č.2. – Zajištění ochrany osobních údajů dle zákona 101/2002 v Městské knihovněJavorník.
                 příl.č.3 - Zálohy, kauce a placení předem
3. Výjimky z knihovního řádu povoluje ředitel knihovny.
V Javorníku, 2.1.2019                                           Věra Hradilová, vedoucí Městské knihovny


Ceník  služeb a poplatků Městské knihovny Rudolfa Zubera Javorník

Příloha č. 1. Knihovního řádu platného od 2.1.2019
Právnické osoby 200,- Kč
Dospělí:
1. průkazka
2. průkazka-druhý  z manželů

120,- Kč

  60,- Kč
 Děti, mládež, studenti do 26 let:
1 průkazka
2 průkazka druhý a další ze sourozenců

 60,- Kč

 30,- Kč
Senioři:
1. průkazka
2. průkazka
Senioři nad 70 let zdarma

70,- Kč

 35,- Kč

Jednorázová registrace  40,- Kč
Pro jednorázové užití knihovny *  30,- Kč
 
*) – jednorázovým užitím služeb knihovny se rozumí prezenční výpůjčka naučné literatury nebo beletrie, časopisů a novin, internet – bezplatně (max..60 min.), ostatní služby dle ceníku.
2. Vystavení uživatelského průkazu při strátě 5,- Kč
3. Poplatek za oznámenou rezervaci 10,- Kč
4. Meziknihovní služby - paušální poplatek za 1 výpůjčku (náklady na poštovné)
80,- Kč
   + úhrada poštovného zasílající knihovně (v případě, že fakturuje)  
            oznámení o MS poštou 10,- Kč
5. Reprografické služby - dle účtu knihovny, která poskytla kopie  
6. Reprografické služby
                 Kopie A4,  jednostranná čb
                 Kopie A4 oboustranná čb

3,-Kč
4,-Kč
7. Využití internetu a přístup k databázím dostupným v internetu zdarma
8. Využití elrktronických informačních zdrojů na síti včetně CD-ROM  
            Registrovaní uživatelé zdarma
            Neregistrovaní uživatelé                                                                     (30 min/15,-) 30,-/hod.
9. Sankční poplatky  
            1. upomínka z prodlení
10,- Kč
            2. upomínka (2 týdny po uplynutí výpujční doby) 30,- Kč
            3. upomínka (2 týdny po druhé upomínce) 60,- Kč
            4. upomínka (4 týdny po třetí upomínce) 100,- Kč
            5. upomínka (Předsoudní upomínka)
250,- Kč
Při zaslání upomínky poštou účtuje knihovna k poplatku z prodlení poštovné dle aktuálního tarifu. Po bezvýsledných upomínkách budou výpůjčky vymáhány soudní cestou.  
10. Ztráta nebo poškození dokumentu  
   a) Finanční náhrada  
       knihy - cena+manipulační polatek 50,- Kč
       periodika a ostatní dokumenty, cena+manipulační polatek 20,- Kč
   b) Náhrada formou kopie - cena za reprografické práce a vazbu knihy dle rozsahu publikace  
   c) Poškození technického zpracování dokumentu odstranitelné vlastními silami 50,- Kč
   d) Poškození čárového kódu 20,- Kč
11. Zálohy, kauce a placení předem 1000,-Kč

Příloha č.3

1.   Při přijímání objednávek služeb za úhradu může knihovna žádat zálohu, která se odpočítává od celkového účtu.
2.  Při půjčování mimo budovu může knihovna žádat jako záruku řádného vrácení složení kauce, na kterou knihovna vystaví stvrzenku. Při řádném vrácení výpůjčky předloží uživatel i stvrzenku a knihovna mu kauci vrátí.
3.  Kauce při vystavení čtenářského průkazu pro osoby bez trvalého pobytu na území Javorníku a jeho přilehlých částí (Bílý Potok, Travná a Zálesí)  je stanovena dle individuální dohody mezi čtenářem a knihovníkem v závislosti na počtu půjčovaných knih od 500,- do 1000,- Kč.  Kauce může být snížena o případnou pohledávku knihovny (poplatky z prodlení, upomínací výlohy, náhrady ztrát a škod). Kauce propadá ve prospěch knihovny dnem, kdy uplyne doba jednoho roku od konce platnosti jeho čtenářského průkazu a zároveň 6 měsíců od vypořádání posledního závazku čtenáře vůči knihovně.
Nedodrží-li uživatel ustanovení KŘ, kauce propadá v plné výši ve prospěch knihovny.
4.  Při přijímání objednávek reprografických a jiných kopírovacích prací může knihovna žádat zaplacení celé částky za zhotovení kopií před zahájením práce.

Příloha č.4
Pravidla absenčního půjčování společenských her:

- SH si mohou vypůjčit pouze čtenáři s platnou registrací, kteří nemají

žádné resty v knihovně a vrací v pořádku půjčené materiály
- SH se půjčují pouze dospělým čtenářům starším 18 let, nepůjčují se na dětskou průkazku
- Půjčuje se pouze jedna SH na dobu 14 dnů na vratnou kauci 400,-Kč, bez možnosti prodloužení
- Před absenčním vypůjčením je spolu se čtenářem zkontrolován obsah

hry, čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce spolu se seznamem všechkomponentů hry
- Čtenář je povinen vrátit SH ve stanoveném termínu
-
Pokud dojde k poškození či ztrátě části deskové hry, je uživatel povinen část adekvátně nahradit, popř. nahradit či uhradit celou hru, která je bez ztracené části nepoužitelná (dle uvážení knihovníka).
- Při vracení SH je znovu zkontrolován spolu se čtenářem obsah hry, čtenář obdrží potvrzení o vrácení a vratnou kauci 400,-Kč.

Příloha Knihovního řádu č.5

Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

Účinnost příl. č.2 Zajištění ochrany osobních údajů dle zákona 101/2002 v Městské knihovně Rudolfa Zubera Javorník končí dnem 25. 5. 2018

Příloha Knihovního řádu č.6

Balení učebnic, sešitů a knih

Zakázky se přijímají v půjčovní dny:

   pondělí, středa, pátek: 9:00  – 16:00
- spěšné obalení (příplatek 50%)
- o přijetí zakázky na počkání rozhoduje knihovnice

OBALOVÁNÍ probíhá v nepůjčovní dny (úterý,čtvrtek)

CENÍK:
Cena za 1 kus: obalení A5 - 8,- Kč, A4- 10,- Kč, ATYP - 12,- Kč

Věra Hradilová, vedoucí Městské knihovny Rudolfa Zubera Javorník

                                                                                       Zpět nahoru